Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dyrektor szkoły: Robert Miszczak

1. Dyrektor Zespołu:
 1. jest dyrektorem szkół i placówek tworzących Zespół,
 2. kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu,
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu w ramach jej kompetencji stanowiących,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 8. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,
 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 10. zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy i nauki,
 11. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w gimnazjum,
 12. określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego,
 13. zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z realizacji pro­jektu edukacyjnego (dotyczy gimnazjum) na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 14. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się danego ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym po­radni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców,
 15. stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowaw­cza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady Zespołu w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu, Radą Rodziców i samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

5. Spory powstałe między organami Zespołu rozstrzyga zespół mediacyjny złożony z wybranych na zebraniach plenarnych przedstawicieli poszczególnych organów (po 1 osobie z każdego organu):
 1. w zebraniu mediacyjnym biorą udział dyrektor oraz wybrani przedstawiciele organów,
 2. każdy organ ma jeden głos,
 3. podjęta uchwała jest ostateczna.
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłRobert Miszczak - dyrektor2016-10-26
Publikujący Robert Miszczak - dyrektor 2016-10-26 10:09
Modyfikacja Robert Miszczak - dyrektor 2016-11-15 15:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2020-07-10
data dodania: 2019-05-17
data dodania: 2019-05-10
Newsletter
Zespół Szkół Samorządowych w Średniej WsiŚrednia Wieś 172, 38-604 Hoczew tel. (13) 469 42 20 email: zss@sredniawies.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2021r. 05:07:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.